بررسی رابطه دینامیکی بین بیت کوین و شاخص سهام و طلا و دلار در ایران: کاربرد رویکرد انسجام موجک

  • 2022-01-6

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد واحد الیگودرز دانشگاه ازاد اسلامی الیگودرز.

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بروجردی بروجرد.

3 استادیار ریاضیات کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی الیگودرز.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیل هم حرکتی بازارهای بیت کوین و طلا و سهام و دلار در اقتصاد ایران است. دلیل تمرکز بر این هدف تورم بالا در کشور و هجوم سرمایه گذاران به بازارهای مالی است. علاوه بر این با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و تمام بحران های اقتصادی ناشی از کووید-19 این بازارها تحت تاثیر قرار می گیرند. نتایج این مطالعه تفسیرهای جدیدی از بازگشت بازارهای مالی برای سرمایه گذاری در جامعه فراهم می کند. روش: برای دستیابی به این هدف تحلیل همدوسی موجک و چشمانداز تحرک و رابطه دوسویه این بازارها در اقتصاد ایران در بازه زمانی سپتامبر 2011 تا ژانویه 2022 مورد بررسی قرار گرفت. انسجام موجک, طیف انرژی موجک و فاز مخالف برخی از تکنیک هایی است که برای تفسیر رابطه متقابل بین بازارهای مختلف استفاده شده است. روش انسجام موجک در چند سال گذشته در حوزه مالی و اقتصاد محبوبیت زیادی پیدا کرده است. انسجام موجک یک چارچوب دو متغیره مورد استفاده برای مطالعه تعامل بین سری های زمانی مختلف و تکامل خود را بیش از یک زمان پیوسته و فضای فرکانس. برخی از تفسیرهای فنی انسجام موجک مفید عبارتند از: جهت حرکت مشترک بین متغیرها را نشان می دهد و سمت راست متغیرهای کاملا مرحله ای را نشان می دهد. یافتهها: نتایج نشان میدهد که همزمانی بازار بیت کوین و سهام ایران در دورههای مختلف در جهات مختلفی حرکت کرده است. این به این دلیل است که بازار بیت کوین یک بازار جهانی است که تغییرات در عملکرد بسیار تحت تاثیر تغییرات تقاضای داخلی قرار نمی گیرد و علاوه بر این تقاضای جامعه ایران برای بیت کوین سابقه طولانی ندارد. همکاری بین بیت کوین و نرخ ارز و بازارهای بیت کوین و طلا مشابه است به خصوص در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر از بلند مدت است. بیشترین همبستگی بین بازارهای مورد مطالعه بین طلا و ارز بوده است. در این راستا طلا پس از نرخ دلار حرکت می کند و ارتباطشان مستقیم است یعنی با افزایش نرخ دلار قیمت طلا نیز افزایش یافته است. پس از گذشت این سالها طی سالهای بین سالهای 2016 تا 2017 شدت رابطه بین سکه های طلا و نرخ دلار به ویژه در دراز مدت زیاد نبوده است,

اما بعد از سال 2016 و با تشدید تحریمهای بانکی و نوسانات شدید در بازارهای سکه و طلا علاوه بر شدت بالای انسجام این بازارها در تمام مقیاسهای زمانی حرکت دو متغیر نیز در فاز است. به عبارت دیگر در سالهای پس از تحریم ها قیمت سکه و نرخ ارز با یکدیگر حرکت مستقیم و بالایی داشته اند و این حرکت و شدت این حرکت در کوتاه مدت و افق های میان مدت و بلند مدت در سال های 2012 و 2013 ادامه داشته است که با شواهد واقعی همخوانی دارد. اقتصاد ایران در طول سالها است. از سال 2014 تا 2018 پس از شروع مذاکرات و رفع تدریجی برخی تحریم ها و سپس اعمال شدید تحریم ها در طول توافق نامه های برجام (برنامه جامع اقدام مشترک (ثبات به بازارهای طلا و ارز بازگشت و سپس دوباره نوسانات بازار را تحت تاثیر قرار داد بنابراین دلار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. دوره های انسجام بین بازار سهام و طلا مشابه دو بازار طلا و ارز بوده است اما با شدت کمتری. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تفسیرهای جدیدی از بازگشت بازارهای مالی برای سرمایه گذاران را نشان می دهد. در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود را, بازیگران اقتصادی نیاز به پایه نوع و تغییرات بین بازارهای, دانستن است که سرمایه گذاری در طلا, ارز و بازارهای سهام در کشور است که تا حد زیادی توسط تغییرات سیاسی و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار. بازار بیت کوین تا حد زیادی تحت تاثیر قوانین و مقررات بانک های مرکزی اقتصادهای برتر جهان مانند ایالات متحده و چین و سیاست های اصلی جهان در خرید این ارز دیجیتال و فروش محصولات خود در عوض است. پیشنهاد می شود هنگام سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال سیاست ها و برنامه های اقتصادی بانک های مرکزی اقتصادهای برتر جهان و موقعیت بزرگترین شرکت های جهان (مانند تسلا) در برابر این ارز رمزنگاری شده باید در نظر گرفته شود. همچنین, به نظر می رسد که با توجه به همبستگی قوی تر بین بیت کوین, بازارهای طلا و دلار و همبستگی نسبتا کم بین بیت کوین و بازده سهام, سیاست گذاران اقتصادی نیاز به در نظر گرفتن تاثیر بیت کوین در سیاست های پولی خود. این یک خارجی سازی است که می تواند سیاست پولی بانک مرکزی را به ویژه در میان مدت به دلیل پدیده های انتقال مالی تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژهها

موضوعات اصلی

منابع

Пазуки и т.д. Нима, и ... بمیدیان، اکرم؛ Мохаммади и др. Шахпур и Махмуд Вахид (1392). Использование вейвлет-преобразования для исследования корреляции между различными обменными курсами، ценами на нефть، ценами на золото и индексом Тегеранской фондовой биржи в разных временных масштабах. Краудфандинговые знания 2 2(7) ، 148-131.

Джаханшад ، آ Зита и Халили اح Ahad (1392). Взаимосвязь между доходностью запасов и темпами роста основных фондов на разных временных интервалах с использованием вейвлет-преобразования. Финансовый инжиниринг и управление ценными бумагами ، 15، 16-1.

Салихифар مح Мухаммад (1397). Исследование поведения доходности и риска биткойна по сравнению с рынками золота, валютами и биржами с использованием подхода GA к моделям گ и GARCH. Ежеквартальный журнал финансового инжиниринга и управления ценными бумагами 4 40 1 168-152.

Самади بع Саид؛ Назифи Найни-Мину (1392). Анализ факторов, влияющих на колебания цен на золото, с использованием марковских регрессионных моделей и нейронной сети. Журнал денежно-кредитной и финансовой экономики 2 20 (6) 1 146-121.

Морадзаде منا Мансура ((1395). Биткоин в мировой экономике. Вторая конференция, посвященная перспективам компьютерных и сетевых технологий в 2030 году میب https://civilica. com/doc/654998

Моради مه Махваш ؛ آ Хангари عب Абдул Маджид иرم ман ، Сайед Азиз (1397). Совместное движение и причинно-следственная связь рынка активов (рынка жилья и финансовых активов) в иранской экономике: вейвлет-подход. Прикладные экономические исследования Ирана 7 7(28)، 181-163.

Мосали، Махса؛ Рухани ، آ Марин и Мохаммади ما Маджид. (1397). Цифровая валюта Биткоин и изучение роли йенена в развитии иранской электронной коммерции. Седьмая национальная конференция по бухгалтерскому учету и управленческим приложениям https://civilica. com/doc/807478 .

Надеми، Юнус и Ходжиани ر Рамин (1396). Фондовые рынки, валюта и золото в Иране, анализ экофизики. Финансовый инженер и управление ценными бумагами 8 8 (31)، 141-111.

Агиар-Конрария, Л., & Соарес, М. Дж. (2011). Непрерывное вейвлет-преобразование: учебное пособие (№ 16/2011). НИПЕ-Университет ду Минью.

Аммос, С. (2018). Могут ли криптовалюты выполнять функции денег? Ежеквартальный обзор экономики и финансов, 70, 38-51.

Баарс, У. Дж., Таллуру, К. М., Хатчинс, Н. и Марушич И. (2015). Вейвлет-анализ пристенной турбулентности для изучения крупномасштабной модуляции малых масштабов. Эксперименты с жидкостями , 188, 1-15.

Бальчилар, М., Гупта, Р., Джусте, К. и Вохар, М. Э. (2016). Периодически лопающиеся пузыри на южноафриканском фондовом рынке. Исследования в области международного бизнеса и финансов, 38, 191-201.

Баур, Д., и Димпфл, Т. (2021). Волатильность биткоина и его роль как средства обмена и сбережения ценностей. Эмпирическая экономика, 61, 2663-2683.

Баур, Д. Г., Димпфл, Т., и Кук, К. (2018). Биткоин, золото и доллар США – это репликация и расширение. Письма о финансовых исследованиях, 25, 103-110.

(2019). بررسی انتقال نوسانات و محافظت از خواص بین بیت کوین و اتریوم. تحقیق در تجارت و دارایی بین المللی, 48, 219-227.

(2021). یک رویکرد موجک برای رابطه علی بین بیت کوین و کلاس های دارایی متعارف. سیاست منابع, 71 (ج), 101971.

(2015). بیت کوین: اقتصاد, تکنولوژی, و حکومت. مجله چشم اندازهای اقتصادی , 29, 213-38.

بوری, ای, مولنار, پ., عزی, ج., روبو, دی., & هاگفورس, ال. ای. (2017). در پرچین و پناهگاه امن خواص بیت کوین: واقعا بیش از یک تنوع? نامه های تحقیقاتی مالی , 20, 192-198.

(2018). تکنیک های تجزیه و تحلیل موجک در جریان های حفره ای. انتشارات انجمن سلطنتی , 1-21.

(2018). اقتصاد ارزهای رمزنگاری - سکه بیتی و فراتر. بررسی مالی, 53 (2), 217-229.

کانلون, توریم.(2020). پناهگاه امن و یا خطر خطرناک? بیت کوین در طول بازار خرس کووید - 19. نامه تحقیقات مالی , 35, 1-5.

(2020). رابطه بین ارزهای رمزنگاری شده و همه گیری کووید-19. بررسی اقتصادی اوراسیا , 10 (3), 349-360.

(2016 الف). بیت کوین, طلا و دلار–تجزیه و تحلیل نوسانات گارچ. نامه های پژوهشی مالی , 16, 85-92.

(2016 ب). قابلیت مصون سازی بیت کوین. طلا مجازی است? نامه های تحقیقاتی مالی 16: 139-44.

(2020). کشف قیمت در سلف سکه بیت. تحقیق در تجارت و امور مالی بین المللی, 52, 101-116.

(2019). داوری در بازارهای ارزهای دیجیتال. مجله ریسک و مدیریت مالی , 12(1), 31.

(2015). برخی از اقتصاد ارز دیجیتال خصوصی. در تحلیل اقتصادی اقتصاد دیجیتال. شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو, 257-276.

(2021). بررسی رابطه بین نوسانات ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی. تصمیمات در اقتصاد و دارایی , 44, 817-843.

Glaser, F. Haferhorn M. Weber, M. C., Zimmarmann, K., & Siering, M. B. (2014). بیت کوین-دارایی یا ارز? افشای اهداف پنهان کاربران. اکسس 2014 تلفن ایویو.

(2020). هم حرکت کووید-19 و بیت کوین: شواهدی از تحلیل انسجام موجک. نامه های تحقیقاتی مالی , 32 (3), 211-226.

(2012). بیت کوین: یک ارز دیجیتال جایگزین ابتکاری. هیستینگز علمی. & تکنولوژی. ال جی, 4, 159.

(2004). کاربرد تبدیل موجک متقاطع و انسجام موجک به سری های زمانی زمین فیزیکی. فرایند غیرخطی. جغرافیا. 11, 561–566.

جهانشاد, ع., & خلیلی, الف (2012). رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد داراییهای ثابت در بازه های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , 15, 1-16 [به فارسی].

KhamisHamed A. Y. ميشويم اور R. ولید مهدی Idries, A. J., & Wanas, M. (2019). می توانید شاخص های عدم قطعیت پیش بینی قیمت بیتکوین? تجزیه و تحلیل مجدد با استفاده از روش های موجک نسبی و چند متغیره. مجله اقتصاد و دارایی شمال امریکا, 49 (ج), 47-56.

کیم, جی. م., کیم. (2020). در رابطه قیمت ارز رمزنگاری با سهام ایالات متحده و قیمت طلا با استفاده از مدل های کوپولا. ریاضیات, شاخص توده بدن , 8 (11), 1-15.

(2013). بیت کوین با روندهای گوگل و ویکی پدیا ملاقات می کند: کمی سازی رابطه بین پدیده های عصر اینترنت. گزارش های علمی , 3, 3415.

(2020). رفتار دم بیت کوین, دلار, طلا و شاخص بازار سهام? مجله بازارهای مالی بین المللی, موسسات & پول, 67, 1-14.

(2019). که ارز رمزنگاری عمدتا در زمان مضطرب معامله? مجله ریسک و مدیریت مالی , 12, 135.

Kyriazis, N. A. Daskalou K. Arampatzis مهدی Prassa, P., & Papaioannou, E. (2019). تخمین نوسانات ارزهای دیجیتال در بازارهای نزولی با استفاده از مدل های گارچ. هلیون, 5: الکترونیکی02239.

این برنامه به شما کمک می کند تا به راحتی و به روزرسانی خود را انجام دهید (2016). ارز رمزنگاری شده: یک پرایمر. بانکداری ال جی 133, 468.

مرادزاده, منصوره, (2015). بیت کوین در اقتصاد جهانی. دومین کنفرانس چشم انداز فناوری رایانه و شبکه در سال 2030, میبد, https://civilica. com/doc/654998 [به فارسی].

(2017). ارز دیجیتال بیت کوین و نقش ان در توسعه تجارت الکترونیک ایران. 7 کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت برنامه های کاربردی . تهران, https://civilica. com/doc/807478 [به فارسی].

(2016). تحلیل اقتصادی بازار سهام و ارز و طلا در ایران. مهندس مالی و مدیریت اوراق بهادار , 8 (31), 111-141 [به فارسی].

پازوکی, ن., حمیدیان, ع., محمدی, س., & محمودی, وی. (2013). تحلیل همبستگی شاخص بورس اوراق بهادار, قیمت نفت, نرخ ارز و قیمت طلا: یک روش تجزیه موجک. فصلنامه دانش سرمایه گذاری , 2, 131-148 [به فارسی].

(2013). تنظیم ارزهای دیجیتال: بیت کوین را در دسترس صندوق بین المللی پول قرار دهید. چی. بین المللی, 14, 377.

(2017). بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین در مقایسه با بازارهای طلا و ارز و سهام با رویکرد گارچ - مدل ها و گارچ استانا. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 40, 168-152 [به فارسی].

(2012). تحلیل عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا با استفاده از رگرسیون کلیدزنی مارکوف و مدلهای شبکه عصبی. فصلنامه اقتصاد پولی و مالی , 20 (6), 121-146 [به فارسی].

(2010). روشهای موجک در دینامیک سیالات محاسباتی. بررسی سالانه مکانیک سیالات, 42, 473-503.(2015). پول کالا مصنوعی. مجله ثبات مالی, 17, 92-99.

(2016). یک روش تشخیص متناوب مبتنی بر موجک از تحقیقات پرفیوم در لایه های مرزی انتقالی. تجربیات در مایعات, 57, 145.

استنگوس, توریم. (2021). تحولات اخیر در بازارهای رمزنگاری: همکاری جنبش, سرریز و پیش بینی. مجله ریسک و مدیریت مالی , 14 (91), 1-3.

(2019). مدل سازی پویایی بیت کوین و لایت کوین: گارچ در مقابل مدل های نوسان تصادفی. اقتصاد کاربردی, 51, 4073-4082.

(1999). تغییرات بین دهه ای در سیستم انسو–موسمی. مجله اقلیم , 12 (8), 2679-2690.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.